LOGO ODMBC


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง สน.ผบ.ดม.

 

ลำดับ รายละเอียด วันประกาศ หมายเหตุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐

ประจำเดือน มี.ค. - มิ.ย.๖๐

 ๒๑ ก.ค.๖๐
๒   ประจำเดือน ก.ค.๖๐  ๑๗ ส.ค.๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑

ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค.๖๑

 ๑๙ เม.ย.๖๑

ประจำเดือน เม.ย. - ก.ค.๖๑

 ๑๔ ส.ค.๖๑

ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๑

 ๑๙ ก.ย.๖๑

ประจำเดือน ต.ค.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน พ.ย.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน ธ.ค.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

ประจำเดือน ม.ค.๖๒

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน ก.พ.๖๒

 ๑๘ เม.ย.๖๒

ประจำเดือน มี.ค.๖๒

 ๑๘ เม.ย.๖๒

ประจำเดือน เม.ย.๖๒

 ๕ มิ.ย.๖๒

ประจำเดือน พ.ค.๖๒

 ๒๔ ก.ค.๖๒

ประจำเดือน มิ.ย.๖๒

 ๓๐ ก.ค.๖๒

ประจำเดือน ก.ค.๖๒

 ๘ ส.ค.๖๒

ประจำเดือน ส.ค.๖๒

 ๑๒ ก.ย.๖๒

ประจำเดือน ก.ย.๖๒

 ๗ ต.ค.๖๒

๑๐

ประจำเดือน ต.ค.๖๒

 ๑๔ พ.ย.๖๒

 

btn procurement 02