การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำกัด

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒