LOGO ODMBC

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นองค์กรชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน พร้อมบริการประชาชน”
อ้างอิง: แผนปฏิบัติการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ปี พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
ภารกิจ
          มีหน้าที่ วางแผน การปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตามกำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย การผ่านเข้า และออก ภายในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และการพักอาศัย กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสารวัตรทหาร มี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒