โครงสร้างหน่วย

 

1130 org odmbc  
 ที่มา : คำสั่งสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่