ประวัติความเป็นมา

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

building odmbc

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง"

          เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง มีทหารฝ่ายสัมพันธมิตร หลายประเทศได้เข้ามาตั้งอยู่ภายในกองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อทำการปลดอาวุธ ทหารญี่ปุ่น และภารกิจอื่น ๆ ในขณะน้ันสภาพจิตใจของประชาชนอยู่ในสภาวะย่ำแย่ เนื่องจากภาวะการครอบชีพที่ฝืดเคือง จึงเกิดอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สินขึ้นภายในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยทหารขึ้นหน่วยหนึ่ง ทำหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ การจัดหน่วยอยู่ในขั้นทดลองแต่ปรากฏว่า ผลการปฏิบัติของทหารหน่วยดังกล่าวได้ผลดี สมความมุ่งหมายของทางราชการ กองทัพอากาศ จึงได้ตั้งหน่วยทหารหน่วยนี้เป็น "กองสารวัตรทหารอากาศ"

          ในปี ๒๔๙๑ มีกำลังพลเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๒ นาย นายทหารชั้นประทวน ๑๒ นาย และให้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ กองทัพอากาศ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๒ กองสารวัตรทหารอากาศ ถูกโอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับกองบินภาคที่ ๑ และเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น "กองสารวัตรทหาร กองบินภาคที่ ๑" กำลังพลประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย นายทหารประทวน ๑๓ นาย และพลทหารสารวัตร ๑๒ นาย การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย สารวัตรทหาร พ.ศ.๒๔๙๒ ผลการปฏิบัติได้รับผลดี ทางราชการได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น การอารักขาบุคคลสำคัญ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง การควบคุมการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๔ ทางราชการได้ยุบกองบินภาคที่ ๑ แล้วจัดตั้ง "สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง" ขึ้น โดยอางทหารสารวัตร กองบินภาคที่ ๑ ไปขึ้นการบังคับบัญชาของ สำนักงานผู้งบังคับทหารอากาศ จึงถึงปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้มีคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔/๓๙๖๓ ลง ๑ มกราคม ๒๔๙๘ เรื่อง ให้ใช้ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วย กำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๙๘ ให้ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมอากาศโยธิน

          เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้ปรับปรุงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศอีกครั้ง โดยออกพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๒๕๐๕ โดยให้ สน.ผบ.ดม.เป็น นขต.ทอ.มีหน้าที่เกี่ยวกับการสารวัตรทหาร ตรวจตราควบคุมเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศให้อยู่ในระเบียบวินัยทหาร รักษาความสงบและป้องกันสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ จัดและดำเนินงานเกี่ยวกับการดับเพลิง การเติมเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยานของส่วนกลาง การกู้อากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ การดุริยางค์ และการเรือนจำทหารอากาศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๖๙ หน้า ๘๐๖ - ๘๑๕ ลง ๓๑ ก.ค.๒๕๐๕ นับได้ว่า สน.ผบ.ดม.เป็นหน่วยขึ้นตรง ทอ.และถือเอา
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นวันสถาปนาหน่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  

แผนกธุรการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โทร ๐-๒๕๓๔-๕๕๗๘