ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
 
odmbc 01 odmbc 02 odmbc 03

 น.อ.บุญชู  จันทรุเบกษา

(๒๔๙๑ - ๒๕๐๐)

 น.อ.กระแสร์  อินทร์รัตน์

(๒๕๐๐ - ๒๕๐๕)

 พล.อ.อ.เทพ  เกษมุติ

(๒๕๐๕ - ๒๕๐๘)

     
odmbc 04 odmbc 05 odmbc 06

พล.อ.ต.ชู  สุทธิโชติ

(๒๕๐๘ - ๒๕๑๔)

 น.อ.ชาญชาย  สังขเนตร

(๒๕๑๔ - ๒๕๑๕)

 น.อ.สุพจน์  เทพกาญจนา

(๒๕๑๕ - ๑๕๑๗)

     
 odmbc 08 odmbc 09  odmbc 10

 

 พล.อ.ต.อัมพร  คอนดี

(๒๕๑๗ - ๒๕๑๘)

  น.อ.วันชัย  พิไลพงษ์

(๒๕๒๑ - ๒๕๒๔)

พล.อ.ต.สนิท  แย้มบุญชู

(๒๕๒๔ - ๒๕๒๖)

     
odmbc 11 odmbc 12  odmbc 13

น.อ.ปรีชา  นนทรีย์

(๒๕๒๖ - ๒๕๒๗)

น.อ.เฉลิม  เอี่ยมแจ้งพันธุ์

(๒๕๓๐ - ๒๕๓๒)

 น.อ.วีระพงษ์  สิงหเสนี

(๒๕๓๒ - ๒๕๓๓)

 

     
 odmbc 14  odmbc 15  odmbc 16

  น.อ.รังสรรค์  ทีขะระ

(๒๕๓๓ - ๒๕๓๔)

  พล.อ.ต.อมฤต  จารยะพันธุ์

(๒๕๓๔ - ๒๕๓๕)

 พล.อ.ต.ชัยวัฒน์  นวลมณี

(๒๕๓๕ - ๒๕๓๗)

     
 odmbc 17 odmbc 18  odmbc 19

 พล.อ.ต.ระเด่น  พึ่งพักตร์

(๒๕๓๗ - ๒๕๓๙)

  พล.อ.ต.บุรีรัตน์  รัตนวานิช

(๒๕๓๙ - ๒๕๔๒)

 พล.อ.ต.นันทพล  บุณยเสนา

(๒๕๔๒ - ๒๕๔๔)

     
 odmbc 20 odmbc 21  odmbc 22

 

พล.อ.ต.สุธรรมพงษ์  สมรรคะบุตร

(๒๕๔๔ - ๒๕๔๕)

   

 พล.อ.ต.สุเมธ  โพธิ์มณี

(๒๕๔๕ - ๒๕๔๗)

พล.อ.ต.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ

(๒๕๔๗ - ๒๕๕๑)

     
 odmbc 23 odmbc 24 odmbc 25

  

 พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์

(๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)

 พล.อ.ต.นุวัฒน์  เกียรติพันธ์

(๑ ต.ค.๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

  พล.อ.ต.ปรเมศร์  เกษโกวิท

(๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘)

     
odmbc 26 odmbc 27               odmbc 28

 พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์  กีรานนท์

(๑ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐)

 พล.อ.ต.ไกรสิงห์  แก่นการ

(๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๒)

           พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง 
       (๑ เม.ย.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓) 
     
odmbc 29 odmbc 29  

 พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี

(๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)

 พล.อ.ต.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ

(๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)