LOGO ODMBC

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  0-2534-5832      

 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 ODMBCMap