01

พระราชบัญญัติ

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓
พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘

ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี :

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

ระเบียบกองทัพอากาศ :

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย เงินประกันบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ผนวก ๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การเลี้ยงสัตว์ในเขตบ้านพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง พ.ศ.๒๕๔๘
แบบรายงานขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ในเขตบ้านพักอาศัย
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การผ่านเข้า-ออกบริเวณที่ตั้งส่วนราชการและที่พักอาศัยของทางราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคลลสำคัญ พ.ศ.๒๕๖๔
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การขับขี่และโดยสารรถจักรยาน พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การแต่งกาย พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง :

ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วย การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วย สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ คณอก.สวัสดิการ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วย สวัสดิการเงินยืมเพื่อการศึกษา ของ ข้าราชการ สังกัด สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการสมรส พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขต กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบ สน.ผบ.ดม.ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ.๒๕๖๕

คำสั่ง

คำสั่ง ผบ.ทอ.การตรวจบัตรอนุญาตออกนอกกรมกองในเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๑๗
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๓ เรื่อง การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ เรื่อง กำหนดแนวการลงทัณฑ์
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๑/๕๓ เรื่อง การใช้ป้ายชื่อประดับเครื่องแบบทหารอากาศ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงาน ร่วมกับชาวต่างประเทศ
คำสั่ง ให้กวดขันป้ายชือและทรงผม
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๑/๕๐ เรื่อง แผ่นติดไหล่สำหรับประดับกับเครื่องแบบพิเศษสารวัตรทหารอากาศและเครื่องแบบปกติเทาคอพับ

ประกาศกองทัพอากาศ

เรื่อง ตั้งชืออาคาร ห้องรับรอง ช่องทาง และถนนของ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง (ส่วนที่ 1)
เรื่อง ตั้งชืออาคาร ห้องรับรอง ช่องทาง และถนนของ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง (ส่วนที่ 2)

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย สารวัตรทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง อื่น ๆ

เน้นย้ำการประพฤติปฏิบัติตน และการลงทัณฑ์ผู้ที่กระทำผิดวินัยทหาร
เน้นย้ำกำลังพล ทอ.ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด
แนวทางการธำรงวินัยผู้บังคับบัญชาของหน่วยและกำลังพล ทอ.ที่กระทำความผิดวินัยทหารซึ่งทำให้เสื่อมเสียภาพลักษ์ของ ทอ.
การสะพายเป้หรือกระเป๋าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักยาน
มารยาททหาร
แจ้งเตือนให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความลับของทางราชการและการแชร์ข้อมูลลงสื่อสาธารณะ
มาตรการ รปภ.บก.ทอ.เกี่ยวกับบุคคลภายนอกติดต่อราชการ
เน้นย้ำให้ หน.นขต.ทอ.ควบคุมกำกับดูแลกำลังพล
การติดเครื่องหมายยศ
อนุมัติ ผบ.ทอ.การแก้ไขเสื้อคลุมกันหนาว
ใบเปลี่ยนเวร สน.ผบ.ดม.
เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ (หนังสือ)
เครื่องแบบนายทหารประทวนกองทัพอากาศ (หนังสือ)
แนวทางการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของ ทอ.(RTAF User Account)

ย้ำเตือนแนวทางการปฏิบัติในการลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ