LOGO ODMBC


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง สน.ผบ.ดม.

 

ลำดับ รายละเอียด วันประกาศ หมายเหตุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐

ประจำเดือน มี.ค. - มิ.ย.๖๐

 ๒๑ ก.ค.๖๐
๒   ประจำเดือน ก.ค.๖๐  ๑๗ ส.ค.๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑

ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค.๖๑

 ๑๙ เม.ย.๖๑

ประจำเดือน เม.ย. - ก.ค.๖๑

 ๑๔ ส.ค.๖๑

ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย.๖๑

 ๑๙ ก.ย.๖๑

ประจำเดือน ต.ค.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน พ.ย.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน ธ.ค.๖๑

 ๑ มี.ค.๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

ประจำเดือน ม.ค.๖๒

 ๑ มี.ค.๖๒

ประจำเดือน ก.พ.๖๒

 ๑๘ เม.ย.๖๒

ประจำเดือน มี.ค.๖๒

 ๑๘ เม.ย.๖๒

ประจำเดือน เม.ย.๖๒

 ๕ มิ.ย.๖๒

ประจำเดือน พ.ค.๖๒

 ๒๔ ก.ค.๖๒

ประจำเดือน มิ.ย.๖๒

 ๓๐ ก.ค.๖๒

ประจำเดือน ก.ค.๖๒

 ๘ ส.ค.๖๒

ประจำเดือน ส.ค.๖๒

 ๑๒ ก.ย.๖๒

ประจำเดือน ก.ย.๖๒

 ๗ ต.ค.๖๒

๑๐

ประจำเดือน ต.ค.๖๒

 ๑๔ พ.ย.๖๒

๑๑

ประจำเดือน พ.ย.๖๒

 ๒๐ พ.ย.๖๒

๑๒

ประจำเดือน ธ.ค.๖๒

 ๑๗ ม.ค.๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓

ประจำเดือน ม.ค.๖๓

 ๑๓ ก.พ.๖๓

ประจำเดือน ก.พ.๖๓

 ๒๗ มี.ค.๖๓

ประจำเดือน มี.ค.๖๓

 ๑๔ เม.ย.๖๓

ประจำเดือน เม.ย.๖๓

 ๑๒ พ.ค.๖๓

ประจำเดือน พ.ค.๖๓

 ๑๐ มิ.ย.๖๓

ประจำเดือน มิ.ย.๖๓

 ๓ ก.ค.๖๓  

ประจำเดือน ก.ค.๖๓ ๔ ส.ค.๖๓  

ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ๒ ก.ย.๖๓  

ประจำเดือน ก.ย.๖๓ ๙ ต.ค.๖๓  

๑๐

ประจำเดือน ต.ค.๖๓ ๘ ธ.ค.๖๓  

๑๑

ประจำเดือน พ.ย.๖๓ ๘ ธ.ค.๖๓  

๑๒

ประจำเดือน ธ.ค.๖๓ ๒๕ ม.ค.๖๔  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔

ประจำเดือน ม.ค.๖๔

 ๑๗ ม.ค.๖๔  

ประจำเดือน ก.พ.๖๔

 ๓ มี.ค.๖๔  

ประจำเดือน มี.ค.๖๔

 ๕ พ.ค.๖๔  

ประจำเดือน เม.ย.๖๔

 ๕ พ.ค.๖๔  

ประจำเดือน พ.ค.๖๔

 ๒ มิ.ย.๖๔  

ประจำเดือน มิ.ย.๖๔

 ๘ ก.ค.๖๔  

ประจำเดือน ก.ค.๖๔

 ๓ มิ.ย.๖๔  

ประจำเดือน ส.ค.๖๔

 ๒๐ ก.ย.๖๔  

ประจำเดือน พ.ย.๖๔

 ๑๐ ก.พ.๖๕  

๑๐

ประจำเดือน ธ.ค.๖๔

 ๑๐ ก.พ.๖๕  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน ม.ค.๖๕

 ๗ ก.พ.๖๕  

ประจำเดือน ก.พ.๖๕

 ๗ มี.ค.๖๕  

 

btn procurement 02