บัตรผ่านยานพาหนะเข้า - ออก เขตพื้นที่กองทัพอากาศ

  


Infor car 

 ๑. คำแนะนำในการทำบัตรผ่าน เข้า - ออก ของยานพาหนะ ในเขตพื้นที่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง

     สน.ผบ.ดม. กำหนดให้ทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า-ออก เขต ทอ. สำหรับบุคคลภายนอกตั้งแต่ ติดต่อทำบัตรได้ที่ กองการฌาปนกิจสงเคราะห์(หลังหอประชุมกองทัพอากาศ อาคาร ๘๐ ปี) ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามข้อมูลที่ แผนกทะเบียนบัตรยานพาหนะ กรปภ.สน.ผบ.ดม.โทร. ๐-๒๕๓๔-๖๓๖๓, ๐-๒๕๓๔-๖๓๖๔
      **หลักฐานประกอบการขอทำบัตร ฯ**
    ๑. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ประชาชน
    ๒. สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์

 ๒. แบบรายงานขอบัตรยานพาหนะ หมายเลข ๒ (บุคคลสังกัด กองทัพอากาศ)
 ๓. แบบรายงานขอบัตรยานพาหนะ หมายเลข ๓ (ข้าราชการบำนาญ กองทัพอากาศ/ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล/ และผู้มีเกียรติสูง)
 ๔. แบบรายงานขอบัตรยานพาหนะ หมายเลข ๓ (บุคคลภายนอก) และหนังสือแสดงเจตจำนงมอบเงินบำรุง