กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการ สน.ผบ.ดม. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานมอบ กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
อากาศหญิง ที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศหญิง

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการ สน.ผบ.ดม. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔