สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ได้ดำเนินการจัดทำป้ายไฟ LED

ณ ช่องทางกองทัพอากาศ ๑ และ ๒
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ รวมไปถึงผู้ที่สัญจร เข้า-ออก
บริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ ได้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น"

 

01 01
01 01
01 01

 

 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ได้ดำเนินการจัดทำป้ายไฟ LED

ณ ช่องทางกองทัพอากาศ ๑ และ ๒
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔