สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเพื่อแสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ​

 

01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔