กิจกรรม "ODMBC OUTSTANDING AWARD 2021บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน"
"MP RUN มาด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน" และ "MEMORIES OF MP"

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน "ODMBC OUTSTANDING AWARD 2021" 
รางวัล "MP RUN มาด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน"และรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "MEMORIES OF MP
ภาพความประทับใจการปฏิบัติงานของ สห.ทอ." ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรม "ODMBC OUTSTANDING AWARD 2021บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน"
"MP RUN มาด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน" และ "MEMORIES OF MP ความประทับใจการปฏิบัติหน้าที่ของ สห.ทอ."
จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 66 ปี สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง-เชิดชูบุคคลดีเด่นของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ สห.ทอ.และหน่วยงาน
อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ความรัก ความสามัคคีของกำลังพล
ของสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 กิจกรรม "ODMBC OUTSTANDING AWARD 2021บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน","MP RUN มาด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน" และ "MEMORIES OF MP

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔