พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
พร้อมมอบของที่ระลึกของกองทัพอากาศและของที่ระลึกสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองให้แก่ผู้ที่เกษียณ
อายุราชการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง​ จำนวน​ ๑๘ คน​ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุรับราชการ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔