กิจกรรมพบปะพูดคุยกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพูดคุยกับข้าราชการ ลูกจ้าง
และ พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา
(ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ผ่านการถ่ายทอดสด (Youtube)
พร้อมกับจับสลากมอบรางวัลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 กิจกรรมพบปะพูดคุยกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔