พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้ปกครองบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครง
การของคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและครอบครัว ดูแลรักษาบ้านพักให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔