พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี
รับราชการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และให้ พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
รับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จึงได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
และการมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี กับ พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์
แก้วอำไพ ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมีรองผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าร่วมพิธี

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔