โครงการสวัสดิการ มอบเครื่องบริโภค ให้กับ กำลังพล สน.ผบ.ดม.

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ห่วงใย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
จึงได้จัดให้มีการมอบเครื่องบริโภค ให้กับกำลังพลในหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านการสวัสดิการ
ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของกำลังพลในหน่วยงาน
ในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการกระจายข้าวสารของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
เนื่องจากเกิดผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ในช่วงนี

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 โครงการสวัสดิการ มอบเครื่องบริโภค ให้กับ กำลังพล สน.ผบ.ดม.

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔