กองทัพอากาศดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และผู้ต้องขัง

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองทัพอากาศดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และผู้ต้องขัง ให้ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักมนุษยธรรม เรือนจำทหารอากาศฯ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ โดย
รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ให้กับ ผู้ต้องขัง
และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 กองทัพอากาศดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และผู้ต้องขัง

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔