พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวน
สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๘

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
ทหารสารวัตร สำหรับนสนทหารประทวน สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๘

 

01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวน
สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๘

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔