ตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙
ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สน.ผบ.ดม.

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลซีเมด – ลิฟวิ่งแคร์ รังสิต จว.ปทุมธานี
ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำนวน ๕๖๒ คน เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด
อันจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ได้อย่างทันท่วงที และให้กำลังพลดำรงขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙
ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สน.ผบ.ดม.

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔