สน.ผบ.ดม. ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน KM ประจำปี ๖๔
(รางวัล Innovation Award)

ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการ กองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้เป็นองค์
การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลการประกวด
ผลงาน KM ประจำปี ๖๔ โดย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ได้ส่ง KM ของ
กลุ่ม ECUCATION SMART MP เป็นตัวแทนเข้าประกวด ชึ่งได้รับรางวัล Innovation Award
ประเภท KM (กลุ่มเริ่มใหม่) จาก พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ (กพ.)

01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม. ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน KM ประจำปี ๖๔
(รางวัล Innovation Award)

ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการ กองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔