พิธีเปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับพลอาสา
เหล่าทหารสารวัตรสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
โครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับพลอาสา เหล่าทหารสารวัตร สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีเปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับพลอาสา
เหล่าทหารสารวัตร สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔