ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และเยี่ยมชม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมทั้งเข้า
พูดคุยและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.​

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕