Air Force Virtual Run 2022

ณ ลานด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครง
การวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 ในส่วนของสำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลในหน่วยงานได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) โดยมีห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์
ถึง ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๕๕ วัน

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 Air Force Virtual Run 2022

ณ ลานด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕