ส่งเสริมสวัสดิการ สืบสานนโยบาย

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ห่วงใย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
จึงได้จัดมอบ เครื่องบริโภค ให้กับกำลังพลในหน่วยงาน ณ อาคารกองบังคับการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตามโครงการกระจายข้าวสารของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เนื่องจากเกิดผล
กระทบจากการที่ไม่สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ในช่วงนี้

- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านการสวัสดิการ
ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของกำลังพล
ในหน่วยงาน ในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
11 12
01 01
01 01
01

 

 ส่งเสริมสวัสดิการ สืบสานนโยบาย

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕