สน.ผบ.ดม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานพัฒนาหน่วยและกำลังพล ของ สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก จเร เเสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ในฐานะ รองประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงของ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธาน นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานพัฒนาหน่วยและกำลังพล โดยมี พันจ่าอากาศเอก
กรณรัฎฐ์ ถาวรวุฒินันท์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
11 12
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานพัฒนาหน่วยและกำลังพล ของ สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕