กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงพยาบาลสนามทหารอากาศ (ดอนเมือง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ,
นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และ นาวาอากาศเอก
จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นำ หัวหน้าหน่วยตรง
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑.มอบเงินบริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กอ่อน
ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
๒.มอบเงินบริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
๓.มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลสนามทหารอากาศ (ดอนเมือง)

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงพยาบาลสนามทหารอากาศ (ดอนเมือง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕