โครงการดนตรีเพื่อรณรงค์ห่างไกลเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ
ดนตรีเพื่อรณรงค์ห่างไกลเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศตรีหญิง
ชมพู วิพุธานุพงษ์ วิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ มาบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทัน ป้องกันอย่างเข้าใจ”
ให้กับกำลังพลสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 โครงการดนตรีเพื่อรณรงค์ห่างไกลเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕